പുതുക്കിയ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു Kerala Election Commission Releases Voters List for Local Body Polls


Kerala Election Commission Releases Voters List for Local Body Polls

Kerala Election Commission Releases Voters List for Local Body Polls

നിങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

Post a Comment

0 Comments