ക്വാറൻറീൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവാസിക്ക് കോവിഡ്; പ​യ്യോ​ളിയിൽ സ്​ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു

യ്യോളി: ഹോംക്വാറീ കാലാധി പൂർത്തിയാക്കി ശേഷം പുത്തിങ്ങി യുവാവിന് കോവിഡ് രിശോലം പോസിറ്റിവായി.

43കാനാ തിക്കോടി സ്വദേശിയാ യുവാവ് ജൂൺ 11ന്കുവൈത്തിനിന്ന്നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്​​ട്ര വിമാത്താളം ഴി വീട്ടിലെത്തി 28 ദിസം ഹോംക്വാറീലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു.

തുന്ന് ജൂലൈ 11ന്പെരുമാപുരം പ്രാമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തി ചികിത്സ തേടി പ്രകാരം 12ന്നടക്കുന്ന കോവിഡ് രിശോ ക്യാമ്പിലെത്താ മെഡിക്ക ധികൃ നിദേശിക്കുയായിരുന്നു.

ജൂലൈ 12ന്യ്യോളി പെരു ഡിറ്റോറിത്തി ന്ന .​.​ വേയി ന്ന സ്ര രിശോ ലം ചൊവ്വാഴ്ച പുത്തുന്നതിനെ തുന്നാണ് യാക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റിവാകുന്നത്.

യാ ന്ദശിച്ച വിവി സ്​​ഥാങ്ങ ധികൃ പ്പിച്ചു. യ്യോളി ത്സ്യ മാക്കറ്റ്, .​പി.​സി സ്കൂ, യി മെഡിക്ക സ്​​റ്റോ, ഡെറ്റ ക്ട്രിക്ക, ബേക്​​ഹോം ബേക്കറി ന്നീ സ്ഥാങ്ങളാണ് പ്പിച്ചത്. യുവാവി​​ന്റെ ന്ദ ത്ത് ണ്ടായിരുന്ന ജീക്കാരോട് നിരീക്ഷത്തിലിരിക്കാനും രോഗ്യ കുപ്പ് ശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Post a Comment

0 Comments